Reklamačný poriadok

 

Spoločnosti Ego Slovakia s.r.o.

so sídlom Veľký Kamenec 271, 076 36, IČO: 317 25 325
zap. v obchodnom registri OS Košice I, Oddiel : Sro, Vložka č.7680/V
vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka
a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 

Čl. I – Všeobecné ustanovenia

1./ Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané spoločnosťou EGO SLOVAKIA s.r.o. /ďalej len „spoločnosť“/, v súlade s predmetom jej činnosti.

2./  Reklamačný poriadok je záväzný pre spoločnosť ako predávajúceho a zákazníka ako kupujúceho. Osobným prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.

3./ Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

Čl. II – Zodpovednosť za vady

1./  Spoločnosť zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí zákazníkom. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2./ Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá spoločnosť za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

3./ Zákazník je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.
Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: množstevný a sortimentný rozdiel, mechanické poškodenie alebo znehodnotenie tovaru (ryhy, škáry a pod.). Zistené zjavné vady je zákazník povinný okamžite oznámiť spoločnosti, ktorá zjedná nápravu formou výmeny tovaru, opravením tovaru, vrátením kúpnej ceny alebo poskytnutím primeranej zľavy. Neskoršie reklamácie tohto typu nebude spoločnosť akceptovať a takáto reklamácia sa bude považovať za neoprávnenú.

4./ Spoločnosť nezodpovedá za vady ak: zákazník spôsobil vadu tovaru sám, zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, zákazník bol na vadu výslovne a jasne upozornený alebo ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru; ak vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním, alebo ak boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí.

5./  Spoločnosť nezodpovedá za vady ani v prípade ak vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,
boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení alebo iných predmetov.

   

  Čl. III – Záručná doba

  1./ Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

  2./ Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

  3./ Spoločnosť vydá záručný list v prípade záručnej doby poskytovanej na vlastné výrobky, ktorá je  dlhšia ako 24 mesiacov.

   

  Čl. IV – Plynutie záručnej doby

  1./ Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom.

  2./ Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

  3./ Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Spoločnosť je povinná vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
  Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

    

   Čl. V – Vady odstrániteľné

   1./ Spoločnosť, respektíve ňou poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

   2./  Odborným posúdením sa rozumie vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

   3./ Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť je povinná vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

    

   Čl. VI – Vady neodstrániteľné

   1./ Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

   2./ Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

   3./ Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

    

   Čl. VII – Vec predávaná so zľavou

   1./ Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú spoločnosť zodpovedá, má zákazník namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

    

   Čl. VIII – Uplatnenie práva

   1./ Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u spoločnosti v mieste prevádzky, kde bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste sídla alebo prevádzky spoločnosti alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi spoločnosťou a zákazníkom.

    

   ČI. IX – Povinnosti spoločnosti

   1./ Spoločnosť zodpovedá za to, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, spoločnosťou, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé.

   2./  Spoločnosť zodpovedá za to, že tovar zodpovedá hygienickým požiadavkám a príslušným technickým normám a právnym predpisom.

    

   ČI. X – Postup pri uplatnení reklamácie

   1./ Spoločnosť je povinná zákazníka riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupný zákazníkovi.

   2./ V prevádzkarni spoločnosti musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

   3./ Spoločnosť je povinná pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Zákazník je povinný podať správu spoločnosti o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil.

   4./ Zákazník, ktorý uplatňuje nároky z vád, vyplní reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole uvedie zákazník uplatňujúci reklamáciu kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, príp. e – mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

   5./ Zákazník je povinný pri vybavovaní reklamácie poskytnúť úplnú súčinnosť, najmä odpovedať na prípadnú korešpondenciu spoločnosti, sprístupniť priestory pre posúdenie a vybavenie reklamácie a  pri oprave tovaru zabezpečiť možnosť pripojenia elektrických spotrebičov. 

   6./ Reklamácia môže byť vybavená iba ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží zákazník daňový doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku dokazujúci nákup reklamovaného tovaru od spoločnosti, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený a dokumentáciu k tovaru. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný. Zákazník je povinný predložiť aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamáciu nebude možné posudzovať ako oprávnenú, a teda ani ju následne vybaviť.

   7./ Spoločnosť je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Spoločnosť je povinná viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie.

    

   ČI. XI – Záverečné ustanovenia

   1./ Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. 07. 2013.

   2./ Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohoto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

    

   Košice, 31. 07. 2023
   Ego Slovakia s.r.o.