Pravidlá používania cookies a ochrana osobných údajov

 

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia

Vážime si vaše súkromie a informácie, ktoré s nami zdieľate. V tomto dokumente vás informujeme o tom, ako chránime vaše súkromie, aké údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne účinnom znení (ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z. z.“).

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

 

Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov je:
EGO SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Veľký Kamenec 251, 076 36 Veľký Kamenec
IČO: 31 725 325
DIČ: 2020505806
IČ DPH: SK2020505806

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, vložka č.: 7680/V
Zastúpená: Ing. Ján Séra – konateľ spoločnosti

Ak si chcete uplatniť Vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese ego@ego.sk.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

Od kupujúceho vyžadujeme nasledovné údaje

S informáciami, ktoré nám kupujúci poskytnú, pracujeme citlivo a využívame ich len pre účely spracovania objednávky a jej vybavenia. Sú to údaje, bez ktorých vám nevieme objednávku zaslať a vybaviť:

 • spotrebiteľ (fyzická osoba): svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, telefónne číslo a e-mailovú adresu.
 • právnická osoba (fyzická osoba – podnikateľ): obchodné meno, adresu sídla, miesto podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, telefóne číslo a e-mailovú adresu.

 

Účel spracovania osobných údajov

Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v súlade s našimi všeobecnými obchodnými podmienkami
 • Vytvorenie daňového dokladu o kúpe: faktúra, v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm.
 • Doručenie tovaru na zvolenú adresu.
 • Evidencia údajov pre prípad reklamácií.
 • Potvrdenie a prijatie objednávky cez internet.

 

Údaje zákazníkov nezneužívame

 • Vaše telefónne číslo nepoužívame na marketingové účely. Telefónne číslo zákazníka využívame len pre potvrdenie objednávky, pri doručení a pri prípadnej reklamácii.
 • Vaše údaje neposkytuje tretím stranám. Výnimku tvoria len nižšie uvedené externé spoločnosti, ktoré zabezpečujú doručenie tovaru na vami zvolenú adresu.
 • Nezasielame nevyžiadané emaily. Prostredníctvom emailu vás informuje o prijatí objednávky, jej statuse, expedície a pri prípadných reklamáciách.
 • Prevádzkovateľ internetového obchodu Vaše údaje nezverejňuje.

 

Právne základy

Spracovanie Vašich osobných údajov prebieha na základe týchto právnych základov:

 1. Plnenie zmluvy – v prípade objednania tovaru a zriadenia užívateľského konta. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. b) GDPR.
 2. Plnenie našich zákonných povinností – pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. c) GDPR.

 

Sprístupnenie osobných údajov tretím stranám

Vaše údaje neposkytujeme tretím stranám. Výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorí obdržia len minimálne množstvo informácii na to, aby Vám objednaný tovar bezpečne doručili. Zamestnanci EGO SLOVAKIA, s.r.o. a zamestnanci externých dopravných spoločností, ktorí prichádzajú do styku s Vašimi údajmi, boli poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Momentálne pri preprave spolupracujeme s týmito sprostredkovateľmi:

 

Sprostredkovateľ dopravy získava osobné informácie kupujúceho: meno (alebo obchodné meno v prípade právnickej osoby), adresa a telefónne číslo od prevádzkovateľa na účely doručenia objednaného tovaru.

 

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia.

 

Práva kupujúceho

Kvôli tomu, že spracúvame Vaše osobné údaje, Vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do jedného mesiaca odo dňa jej doručenia k nám.

Vaše práva si môžete uplatniť zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené na začiatku tohto dokumentu. Prosím uveďte vo Vašej žiadosti Vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, prípadne adresu trvalého bydliska. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť Vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme preto, aby sme si overili Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Máte právo vyžiadať si u nás tieto informácie:

 1. Právo na prístup k údajom – máte právo získať od nás informácie o spôsobe spracovania Vašich osobných údajov vo všeobecne zrozumiteľnej forme, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše údaje poskytnuté a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať. Máte právo od nás získať odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania.
 2. Právo na opravu – ak si myslíte, že naše údaje o Vás sú nesprávne, môžete využiť Vaše prihlasovacie konto a údaje upraviť. Záleží nám na tom, aby sme mali o Vás vždy pravdivé a aktuálne informácie. Vždy nám môžete tiež napísať na našu emailovú adresu ego@ego.sk a požiadať o opravu nesprávnych, neúplných, prípadne neaktuálnych informácií, ktoré sú predmetom spracovávania.
 3. Právo na výmaz osobných údajov (na zabudnutie) – máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali; ak odvoláte súhlas na spracúvanie; ak sa Vaše osobné údaje spracúvali nezákonne; ak namietane na základe vašej konkrétnej situácie, že spracúvanie Vašich osobných údajov presahuje oprávnené dôvody na spracúvanie. V prípade, ak si u nás zrušíte konto, to bude zrušené do 10 dní.
 4. Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracúvania, ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je protizákonne, ak už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.
 5. Právo na prenosnosť údajov – údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami si môžete od nás vyžiadať, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.
 6. Právo namietať – máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme alebo ak máte podozrenie, že budú využité na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – Ak máte podozrenie, že sa Vaše osobné údaje spracovávajú neoprávnene, môže podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.